УМИВАЛНИЦИ И СЪДОВЕ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

Търси

Проект BG16RFOP002-3.001-0711

 

"ХРОМ" AД подписа с Управляващия орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект BG16RFOP002-3.001-0711 "Интегрирани дейности за подобряване на енергийната ефективност в „Хром” АД". Средставата за изпълнението на проекта се предоставят от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, като общата му стойност е 554 400 лева, от които 385 600 лева безвъзмездно финансиране.

 

Основна цел на проектното предложение е подобряване показателите за енергийна ефективност на "Хром" АД, като по този начин да се допринесе както за по-устойчивия растеж, така и за по-високата конкурентоспособност на предприятието в национален и експортен план.

За да бъде постигната тази цел и да се създадат условия за реализиране на енергийни спестявания от над 184 Мвт годишно, чрез изпълнението на проекта "Хром" АД си поставя следните специфични цели:

1. Намаляване на енергоемкостта и повишаване производствения капацитет на етап заваряване;

2. Редуциране консумацията на електричество за осветление и топла вода за нуждите на цеха;

3. Създаване на условия за автоматизирано наблюдение, измерване и анализ на енергийните потоци;

4. Намаляване на енергийните разходи, респективно редуциране на емисиите на парникови газове, чрез систематично управление на енергията.

 

Предвидените проектни дейности, включващи закупуване на нови енергоефективни заваръчни роботи, преминаване към енергийно ефективно осветление, въвеждане на система за оползотворяване на отпадна топлина и автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението, както и въвеждане и сертифициране на система за енергиен мониторинг, са пряко свързани и ще допринесат за реализацията на така заложените цели. Очакваните дългосрочни ефекти от предстоящото технологично обновление в предприятието ще направи производството по-ресурсно ефективно и по-екологосъобразно, което ще засили конкурентоспособността на "Хром" АД чрез постигане на по-ниски производствени разходи. В тази връзка проектните цели са в пълно съответствие с целите на процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия” и ще допринесат за постигане на очакваните резултати от предоставеното финансиране.

Приложени документи


« Назад
ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
СЕРТИФИКАТИ
КОНТАКТИ
Енергийна политика
ISO 9001
ISO 9001
ISO 50001
ISO 50001

За контакти с нас

ХРОМ АД. Всички права запазени.


 
WebDesignBG